آخرین اخبـار سازمان
اتمام فاز دوم عملیات زیر سازی بلوار شهید برنده سیفی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

اتمام فاز دوم عملیات زیر سازی بلوار شهید برنده سیفی

اتمام فاز دوم عملیات زیر سازی بلوار شهید برنده سیفی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

اتمام فاز دوم عملیات زیر سازی بلوار شهید برنده سیفی

اتمام فاز دوم عملیات زیر سازی بلوار شهید برنده سیفی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

اتمام فاز دوم عملیات زیر سازی بلوار شهید برنده سیفی

سازمان عمران و بازآفرینی اسلامشهر
  • سازمان عمران و بازآفرینی اسلامشهر

    سازمان عمران و بازآفرینی اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.